ТРАНС ВАНКОВ ЕООД

ДЪРВООБРАБОТВАЩА ФАБРИКА

Дейността на фирма „Транс-Ванков“ЕООД
е дърводобив и дървопреработка на иглолистен дървен материал,
добит от Родопите.
Дървопреработващата фабрика е създадена през 1996г.
Разполага с модерна производствена база намираща се в с.Първенец, обл.Пловдивска.
Предлагаме строителен и фасониран дървен материал,
който е сушен в прецизни сушилни камери.

Качеството ни е без конкуренция, благодарение на машинния ресурс с който разполагаме –
линия за слепени греди и профили за стъклопакет на световно известната немска компания Weinig Gruppe.

На 20.06.2016 г. фирма „Транс Ванков“ ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP0022.001-0806-С01 с Договарящия орган Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в изпълнение на проект „Повишаване на производствения капацитет на фирма „Транс Ванков“ ЕООД“.

Основната цел на проекта е създаване на условия за разгръщане на потенциала на фирма „Транс Ванков“ ЕООД и постигане на дългосрочно устойчиво развитие в условията на динамично развиващата се икономическа обстановка, посредством покупка и внедряване в производството на нови машини със значително подобри производствени характеристики, благодарение на които се очаква поне двойно повишение на капацитета на производство на фирмата и увеличение

на експортния й потенциал.

Специфичните цели, които ще се постигнат посредством проекта са:

 • създаване на предпоставки за отстраняване на „тесните места” в производството чрез закупуване на производствена линия за производство на готови продукти за строителството и детайли за по-нататъшното производство на сглобени продукти (слепени профили, дюшеме и ламперия).

 • удвояване на производствения капацитет;

 • създаване на добавена стойност на продукцията и разширяване позициите на местния пазар;

 • засилване на експортния потенциал на фирмата.

В рамките на настоящия проект е предвидено закупуването и въвеждането в експлоатация на

Линия за производство на заготовки за дървени изделия, включваща:

1.1. Многодисков циркуляр – 1 бр.

1.2. Машина за надлъжно подрязване – 1 бр.

1.3. Конвейер за надлъжно придвижване на талпи (ляв винт) – 2 бр.

1.4. Конвейер за надлъжно придвижване на талпи (десен винт) – 1 бр.

1.5. Напречен конвейер за детайлите – 1 бр.

1.6. Напречен конвейер за детайлите – 1 бр.

1.7. Напречен конвейер за детайлите – 1 бр.

и

2. Мотокар – 1 бр.

Общата стойност на предвидените разходи възлизат на 363 416 лв., от които 70 % представляват безвъзмездна финансова помощ.

Като резултат от изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

 • модернизация на технологичните процеси във фирмата;
 • увеличаване капацитета на производството;
 • подобряване на ресурсната ефективност на производството;
 • съкращаване на времето за изпълнение на поръчките;
 • повишаване на качеството на произвежданите изделия;
 • по-добро задоволяване на потребностите на клиентите;
 • разширяване на пазарния дял на фирмата на националния пазар;
 • разширяване на експортния потенциал.

   

Днес 30.07.2017 г. Фирма „Транс-Ванков“ ЕООД, обявява процедура за
избор на изпълнител с публична покана, с предмет:
Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по 2 обособени позиции, подробно описани в документацията по процедурата.
Подробно описание на предметът на процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване, можете да изтеглите от тук: